0
0:-
Produkt lagd i inköpslista
Inköpslista
Totalt (inkl moms):
0:-

Uppförandekod

I enlighet med ILO:s konventioner, FN:s Allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna, FN:s konventioner om barns rättigheter och avskaffandet av all slags diskriminering mot kvinnor, FN:s Global Compact och OECD:s riktlinjer för multinationella företag och andra relevanta internationellt erkända avtal, är avsikten med denna Uppförandekod att uppfylla vissa grundläggande sociala och miljömässiga standarder.
De företag som accepterar koden åtar sig att, inom ramen för sin inflytandesfär, godta och följa de grundläggande sociala och miljömässiga standarder som framgår av koden. Företagen skall även vidta de åtgärder som krävs för att implementera koden i sin verksamhet och se till att koden följs.
De företag som levererar varor eller tjänster till KMAB ska säkerställa att koden iakttas av de eventuella underleverantörer som har del i de avslutande tillverkningsstegen om produkten ar avsedd för KMAB. De företag som levererar varor eller tjänster till KMAB ska, med beaktande av sina möjligheter och i enlighet med ett utvecklingsorienterat förhållningssätt, ha som mål att stegvis genomföra följande kriterier:

Regel efterlevnad

Företag skall leva upp till nationella lagar och regler, branschstandarder, ILO och FN-konventioner samt annan relevant rättslig reglering. I den man dessa regelverk skiljer sig at skall det mest strikta regelverket tillämpas (dvs. det regelverk som innehåller de mest långtgående kraven).
Vad avser jordbruk skall ILO:s konvention 110 iakttas.

Uppförandekod

Föreningsfrihet och rätten att inga kollektivavtal.Samtliga anställda skall ha rätt att fritt bilda, inga i och organisera fackföreningar samt att förhandla kollektivt med företaget.
Företaget skall respektera dessa rättigheter samt på ett ändamålsenligt sätt meddela de anställda att de har rätt att ansluta sig till valfri arbetstagarorganisation och att detta inte kommer att innebära några nackdelar för dem eller leda till repressalier från företagets sida.
Företaget skall inte på något sätt hindra upprättandet, upprätthallandet eller administrationen av sådana arbetstagarorganisationer eller kollektivavtals förhandlingar.
I fall där föreningsfriheten och rätten att inga kollektivavtal ar begränsad enligt lag, skall företagen tillåta att de anställda själva väljer sina egna representanter.
Företaget skall se till att arbetstagarrepresentanter och annan personal som organiserar arbetstagare inte utsätts för diskriminering, repressalier, hot eller trakasserier till följd av att de ar medlem i fackförening eller deltar i fackföreningsaktiviteter och att representanterna i fråga har tillgång till sina medlemmar på arbetsplatsen.

Diskrimineringsförbud

Vid anställning, lönesättning, tillgång till utbildning, befordran, uppsägning eller pensionering är all form av diskriminering på grund av kön, ålder, trosuppfattning, etnisk tillhörighet, samhällsställning, födelse, social bakgrund, funktionsnedsättning, nationalitet, medlemskap i arbetstagarorganisationer (inklusive fackföreningar), politisk tillhörighet eller politiska värderingar, sexuell läggning, familjeansvar, civilstånd eller andra omständigheter som kan ge upphov till diskriminering förbjuden.

Ersättning

Lön för normal arbetstid, övertidsarbete och annan övertidsersättning skall minst uppgå till de minimibelopp som föreskrivs enligt lag och/eller branschstandard.
Rättsstridiga, obehöriga eller disciplinära löneavdrag är inte tillåtna.
För det fall minimilönen enligt lag och/eller bransch standarder inte täcker levnadskostnader och därutöver ger viss disponibel inkomst, uppmuntras företagen att erbjuda sina anställda en lön som uppfyller dessa behov.
Disciplinåtgärd i form av löneavdrag får enbart ske om sådant avdrag är tillåtet enligt nationell rätt samt att det finns ett gällande, fritt framförhandlat, kollektivavtal.
Företagen skall tillse att anställda regelbundet får klar och tydlig information om löner och förmåner. De skall även se till att utbetalning av löner och förmåner sker i enlighet med tillämplig lagstiftning och på ett sätt som är praktiskt för de anställda.
Ersättning för övertidsarbete skall, i enlighet med nationell lagstiftning, vara högre än ersättningen för ordinarie arbetstid.
I länder där särskild högre ersättning för övertidsarbete inte regleras i lag eller kollektivavtal, skall anställda antingen erhålla en särskild högre ersättning för övertidsarbete alternativt en ersättning som är i överensstämmelse med gällande branschpraxis.
Av dessa två alternativ skall det alternativ som är mest förmånligt för de anställda tillämpas.

Arbetstider

Företagen ska uppfylla tillämplig nationell lagstiftning och branschstandarder avseende arbetstid och allmänna helgdagar.
Vad avser högsta tillåtna arbetstid per vecka ska nationell lagstiftning tillämpas, dock gäller att arbetstiden inte regelbundet får överskrida 48 timmar och att högsta tillåtna övertid per vecka är 12 timmar.
Övertidsarbete eftersträvas att ske på frivillig basis och högre ersättning skall utgå för sådant arbete. Om övertid krävs för att företaget på kort sikt skall kunna möta en tillfälligt ökad efterfrågan och det finns ett fritt förhandlat kollektivavtal mellan företaget och arbetstagarorganisationer (som uppfyller definitionen ovan) som företräder en betydande del av personalen, får företaget kräva att sådant övertidsarbete skall utföras i enlighet med tillämpliga kollektivavtal.  Samtliga sådana kollektivavtal måste uppfylla ovanstående kriterier.
Alla anställda skall ha rätt till minst en dags ledighet efter sex arbetade dagar i följd.
Undantag från denna regel är endast giltiga om följande två villkor är uppfyllda:
– Nationell rätt skall tillåta att arbetstiden överskrider denna begränsning.
– Det skall finnas ett fritt framförhandlat och gällande kollektivavtal som tillåter genomsnittsberäkning av arbetstid, inbegripet tillräckliga viloperioder.

Hälsa och säkerhet på arbetsplatsen

Företaget skall tillhandahålla en säker och hälsosam arbetsmiljö.  Företaget skall vidta effektiva åtgärder för att förebygga risken för arbetsplatsolyckor.
Företaget ska så långt praktiskt möjligt minimera de faror och risker som förekommer i arbetsmiljön samt tillse att de anställdas hälsa inte skadas på grund av, i samband med, eller under arbetet.
Företaget skall här vid beakta aktuell branschkunskap avseende risker och faror på liknade arbetsplatser samt ta särskild hänsyn till kunskap om eller insikt i de särskilda risker eller faror som förekommer på arbetsplatsen.
Företaget skall upprätta och följa tydliga regler och rutiner för säkerhet och hälsa på arbetsplatsen. Framför allt skall personlig säkerhetsutrustning tillhandahållas och användas.
Det skall också finnas tillgång till rena toaletter, dricksvatten och, i förekommande fall, hygieniska och väl anpassade anläggningar för förvaring av matvaror.
Företaget skall se till att eventuella sovutrymmen som erbjuds personalen är rena, säkra och uppfyller personalens grundläggande behov.
All personal skall ha rätt att avlägsna sig från omedelbara faror eller risker utan att begära tillstånd från företaget.
Metoder och förhallanden på arbetsplatsen eller i sovutrymmen som strider mot grundläggande mänskliga rättigheter är förbjudna.
Särskilt gäller att unga arbetare inte skall utsättas för farliga, riskfyllda eller ohälsosamma situationer. företaget skall särskilt tillse att det i företagets ledning utses en representant som är ansvarig för alla anställdas hälsa och säkerhet samt för att det som föreskrivs enligt denna kod följs på arbetsplatsen. All personal skall regelbundet få utbildning om hälsa och säkerhet och sådan utbildning skall upprepas för ny och omplacerad personal.
Att utbildningen här genomförts skall dokumenteras av företaget.
Företaget skall upprätta och etablera rutiner som gör det möjligt för företaget att upptacka, undvika och reagera på hälso- och säkerhetsrisker som kan drabba personalen.

Förbud mot barnarbete

Barnarbete är i enlighet med ILO:s och FN:s konventioner och/eller nationell rätt förbjudet. Om dessa standarder eller regelverk skiljer sig at skall det regelverk som är mest strikt, dvs. det regelverk som innehåller de mest långtgående kraven tillämpas.
Alla former av utnyttjande  av barn är  förbjudna.
Arbetsvillkor som liknar slaveri eller är skadliga för barns hälsa är förbjudna och unga arbetares rättigheter skall skyddas.
För det fall barn upptäcks arbeta i situationer som faller inom definitionen av barnarbete ovan, skall företaget upprätta handlingsprogram för att hjälpa de barn som här arbetat.
Sådana handlingsprogram skall dokumenteras av företaget.
Dessutom skall företaget tillhandahålla såväl ekonomiskt stöd som andra former av stöd som är nödvändigt för att barnen skall kunna gå och stanna kvar i skolan tills de inte längre är  barn.
Företaget får anställa unga arbetare, men om de omfattas av gällande obligatorisk skollagstiftning här sådana unga arbetare endast rätt att arbeta utom skoltid.
Unga arbetares skol-, arbets- och transporttid ska inte under några omständigheter överskrida sammanlagt 10 timmar per dag och unga arbetare ska inte under några omständigheter arbeta mer an 8 timmar per dag. Unga arbetare får inte arbeta nattetid 

Förbud mot tvångsarbete och disciplinära åtgärder

Alla former av tvångsarbete, såsom t.ex. krav på deposition för arbetarbostäder eller fråntagande av identitetshandlingar vid anställning är förbjudet.
Fångarbetskraft får inte anlitas om arbetsförhållandena strider mot grundläggande mänskliga rättigheter.
Värken företaget eller annan som tillhandahåller arbetskraft till företaget skall innehålla någon del av personalens löner, förmåner, tillgångar eller handlingar för att på så sätt tvinga personal att fortsätta arbeta för företaget.
Personalen skall alltid ha rätt att lämna arbetsplatsen efter att ha avslutat en normal arbetsdag och ha rätt att avsluta anställningen, förutsätt att de lämnar skälig förvarning till arbetsgivaren.
Varken företaget eller annan som tillhandahåller arbetskraft till företaget skall delta i eller främja människosmuggling.
Företaget skall behandla all personal med värdighet och respekt. Företaget skall inte använda eller tolerera kroppsstraff, mentala eller fysiska påtryckningar eller verbal kränkning av personal.

Miljö- och säkerhetsfrågor

Metoder och standarder för avfallshantering, hantering och destruktion av kemikalier och andra farliga material samt behandling av utsläpp eller andra avfallsprodukter skall uppfylla eller vara bättre än de minimikrav som följer av lag.

Företagets rutiner och processer

Företaget skall utforma och införa en policy för socialt ansvärstagande, ett företagsledningssystem som säkerställer att kriterierna i koden uppfylls samt upprätta och följa en policy mot mutor och korruption. Policyn mot mutor och korruption skall omfatta all verksamhet som bedrivs av företaget.
Företagets ledning skall tillse att koden implementeras på ett korrekt sätt av företaget.
Företagets ledning skall regelbundet följa upp företagets sociala ansvarstagande baserat på de regler som framgår av koden och vidta de åtgärder som krävs för att avhjälpa eventuella brister.
Företaget skall informera samtliga sina anställda om reglerna i koden och i förekommande fall även behandla eventuell information från sin personal om att företaget inte uppfyller de krav som framgår av koden.

Bekräftelse om efterlevnad av Uppförandekod

Leverantören bekräftar härmed att;

Leverantören har erhållit och tagit del av följande dokument:
KMAB ‘s Uppförandekod som i detta avtal benämns ”koden”
Leverantören känner till alla relevanta lagar och bestämmelser i det eller de länder där leverantören är verksam.
Leverantören skall upplysa KMAB för det fall koden strider eller på annat sätt står i konflikt med tillämpliga lagar och bestämmelser i de länder där leverantören är verksam.
Leverantören kommer att iaktta och följa koden i dess helhet med hjälp av ett utvecklingsorienterat förhållningssätt och utan förändringar eller avvikelse.
Leverantören kommer att informera samtliga av sina underleverantörer om innehållet och kraven i koden och säkerställa att de följer bestämmelserna däri.
KMAB och dess eventuella företrädare kan när som helst, med eller utan förvarning, genomföra revisioner av leverantören eller leverantörens underleverantörers företags anläggningar.

Vidare:
– samtycker leverantören till att, vid förfrågan från KMAB, genomföra en utvärdering av såväl sina egna som sina underleverantörers agerande vad beträffar socialt ansvärstagande och delge KMAB resultatet av dessa utvärderingar på ett sätt som gör det möjligt för KMAB att bedöma leverantören och leverantörens underleverantörers prestationer rörande socialt ansvärstagande.
– åtar sig leverantören att underrätta KMAB om var de anläggningar är belägna som används för produktion av varor, artiklar och/eller leverans av tjänster till KMAB. Leverantören garanterar att all produktion av varor, artiklar och/eller leverans av tjänster för KMAB uteslutande sker vid de angivna anläggningarna.
Leverantören är fullt införstadd med att om leverantören inte underrättar KMAB om var arbetet
rörande de varor, artiklar och tjänster som skall levereras till KMAB tillverkas eller utförs här KMAB rätt att omedelbart avsluta alla sina affärs- och avtalsrelationer med leverantören.

Bestämmelser rörande genomförande

Leverantören är skyldig att vidta de åtgärder som krävs för att implementera och säkerställa efterlevnaden av koden.  Det här innebär bl.a. att leverantören ska tillse följande:

Företagsledningens ansvar:
– informera ledande befattningshavare och leverantörer om innehållet i koden;
– etablera var i företagsorganisationen ansväret ligger för frågor kring koden;
– utse en eller flera personer i ledande ställning som ansvarar för att implementera koden
– tillse att företaget uppfyller koden och i samband med detta vidta nödvändiga förändringar i sina anläggningar.

Information till anställda:
– informera sina anställda om att företaget tillämpar principerna i koden och informera och instruera både sina och sina underleverantörers medarbetare om innehållet i koden.
Leverantören skall översätta koden till det/de lokala språk som talas på arbetsplatsen. Leverantören skall publicera koden på en synlig och framskjuten plats i såväl eventuella produktionsanläggningar som på andra platser.
Anställda skall få muntlig information om koden på ett sprak de förstår, och regelbundet utbilda medarbetarna i arbetsmiljösäkerhet och om verksamhetens inverkan på samhälle och miljö.

Dokumentation:
– föra register över namn, ålder, arbetstimmar och betald Iön till alla anställda samt vid förfrågan från godkända revisorer, göra dessa dokument tillgångliga för revisorerna.
– dokumentera var det finns farliga ämnen och andra eventuella risker.
– säkerställa att nödvändig säkerhetsutrustning/materia l finns på plats och tillse att utrustningen/materialet är val underhallet.
– tillse att dokumentation rörande lagstadgade krav och regler är uppdaterad.

Klagomål och avhjälpande åtgärder:
– utse en anställd till ansvarig för att hantera klagomål som ror koden.
– dokumentera och undersoka klagomål från anställda eller tredje part som rör sådana frågor som behandlas av koden, dvs. socialt ansvarstagande, samt rapportera om de klagomål och avhjälpande åtgärder som vidtagits till följd av klagomålet.
– tillse att de resurser finns tillgångliga som är nödvändiga för att avhjälpa eventuella fel och brister i förhållande till de standarder som framgår av koden.
– avstå från att säga upp eller vidta andra disciplinära åtgärder mot anställda som vidarebefordrar information om företagets efterlevnad av koden.

Leverantörer och underleverantörer:
– föra in bestämmelser om socialt ansvarstagande och iakttagande av de krav som följer av koden i samtliga avtal med sina leverantörer och regelbundet be leverantörerna rapportera om hur arbetet med implementeringen av koden fortskrider.

Övervakning:
– förse KMAB med relevant information om sina aktiviteter och produktionsanläggningar.
– tillse att det när som helst, med eller utan förvarning, är möjligt för organisationer som agerar på uppdrag av KMAB att genomföra en revision hos leverantören eller hos leverantörens underleverantörer i syfte att granska leverantören eller leverantörens underleverantörers arbete med socialt ansvarstagande.
Cookies
Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse.
Välkommen! Akessonsvin.se innehåller information om alkoholhaltiga drycker och riktar sig till dig som fyllt 25 år. Är du över 25 år? Nej, ta mig till Kiviksmusteri.se Ja, jag är över 25 år